6977301725
6974479464
6972038117
Η κριτική σκέψη στο σχολικό εγχειρίδιο Πληροφορικής Α' τάξης του Ελληνικού Λυκείου: προωθώντας την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της
Η κριτική σκέψη στο σχολικό εγχειρίδιο Πληροφορικής Α' τάξης του Ελληνικού Λυκείου: προωθώντας την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της
Περίληψη:

Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και τα άτομα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες για την ανάπτυξη των οποίων η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη. Η κριτική σκέψη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Η εκπαίδευση της Πληροφορικής και η κριτική σκέψη έχουν ισχυρή σχέση αφού οι μαθητές δεν μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την Πληροφορική εάν δεν μπορούν να σκεφτούν κριτικά. Επομένως, στα εγχειρίδια Πληροφορικής πρέπει να προωθείται η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης. Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό προωθείται η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης στο εγχειρίδιο Πληροφορικής της Α" τάξης του Ελληνικού Λυκείου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι στο εξεταζόμενο εγχειρίδιο δεν προωθείται επαρκώς η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης.