6977301725
6974479464
6972038117
Διδάσκοντας το φαινομένο του μεταισθήματος και τη δειγματοληψία του ανθρώπινου οφθαλμού χρησιμοποιώντας μεθοδολογία STEM: Μια εμπειρική μελέτη
Διδάσκοντας το φαινομένο του μεταισθήματος και τη δειγματοληψία του ανθρώπινου οφθαλμού χρησιμοποιώντας μεθοδολογία STEM: Μια εμπειρική μελέτη
Περίληψη:

Αρκετά πράγματα γύρω μας έχουν νόημα μέσα από την ψευδαίσθηση της κίνησης. Αυτό το γεγονός βασίζεται σε ένα «ελάττωμμα» της λειτουργίας του ανθρώπινου οφθαλμού, που αναφέρεται ως «μεταίσθημα ή μετείκασμα της όρασης». Η εργασία αυτή εστιάζει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός σχεδίου εργασίας (project) για τη διδασκαλία και την πειραματική ερμηνεία του φαινομένου χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Arduino και το προγραμματιστικό περιβάλλον S4A (Scratch for Arduino) ως εκπαιδευτικά εργαλεία σε ένα πλαίσιο STEM μεθοδολογίας στην εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά τριάντα δύο (32) τετραετείς φοιτητές, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα τέτοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ένα πλαίσιο μεθοδολογίας STEM, την καταλληλότητα και τη χρηστικότητα των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και την πρόθεση των μελλοντικών εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν τέτοια εργαλεία και μεθόδους στη διδακτική τους πρακτική. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου και των εργαλείων για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και τις θετικές απόψεις των συμμετεχόντων για τημ πλατφόρμα Arduino και το προγραμματιστικό περιβάλλον S4A ως εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης σε ένα πλαίσιο μεθοδολογίας STEM και την πρόθεσή τους να τα υιοθετήσουν στην τάξη τους.