6977301725
6974479464
6972038117
Η αυτορρύθμιση και η αυτο-αποτελεσματικότητα ως παράγοντες μαθησιακών κινήτρων των Φυσικών Επιστημών
Η αυτορρύθμιση και η αυτο-αποτελεσματικότητα ως παράγοντες μαθησιακών κινήτρων των Φυσικών Επιστημών
Περίληψη:

Στη σημερινή αυστηρά επιστημονικά θεμελιωμένη κοινωνία, η επιστημονική γνώση είναι απαραίτητη για κάθε άτομο. Ωστόσο, η σωστή ανάπτυξή του απαιτεί ανταπόκριση στις απαιτήσεις και τις προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου, οι οποίες εκπροσωπούνται στην προσπάθειά του να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες. Κατά συνέπεια, είναι υψίστης σημασίας να εξεταστούν οι παράγοντες μαθησιακών κινήτρων των μαθητών, και συγκεκριμένα εκείνοι που αφορούν τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών, που είναι το επίκεντρο αυτής της μελέτης. Η ερευνητική προσέγγιση για τη μέτρηση αυτού του κινήτρου βασίστηκε στην προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα ενός ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολόγιο) από τους Velayutham et al (2011) το οποίο χορηγήθηκε σε ερευνητικό δείγμα 187 μαθητών γυμνασίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ των επιμέρους κινητήριων παραγόντων για την εκμάθηση των Φυσικών Επιστημών.