6977301725
6974479464
6972038117
Υποστήριξη γραφικού χαρακτήρα στο Δημοτικό Σχολείο
Υποστήριξη γραφικού χαρακτήρα στο Δημοτικό Σχολείο
Περίληψη:

Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά την υποστήριξη βελτίωσης ελλειμματικών χαρακτηριστικών του γραφικού χαρακτήρα μαθητών δημοτικού. Για τη διερεύνησή του πραγματοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της οποίας διενεργήθηκαν επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διάγνωσης - παρέμβασης και αξιολόγησης. Το διδακτικό μοντέλο που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε βασίστηκε στη διαφοροποιημένη, αναστοχαστική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και στόχευσε στη βελτίωση του δυσανάγνωστου γραφικού χαρακτήρα και συγκεκριμένων ελλειμματικών χαρακτηριστικών του και ο οποίος είχε διαγνωστεί κατά το αρχικό στάδιο της έρευνας. Μετά την παρέμβαση, η δεξιότητα της ευανάγνωστης γραφής διαπιστώθηκε βελτιωμένη ενώ η βελτίωση υπήρξε σταθερή και συνεχής. Επίσης, η χρήση των γραφοσυμβολικών χαρακτηριστικών, εκτιμήθηκε ως ελλειμματική. Η τριγωνοποίηση και η κυκλική διεξαγωγή της έρευνας-παρέμβασης εγγυήθηκαν την εγκυρότητα της παρούσας έρευνας - δράσης. Συμπερασματικά, το μεθοδολογικό σχήμα κρίθηκε λειτουργικό. Επίσης διαπιστώθηκε, αύξηση της αυτεπίγνωσης και της αυτοπεποίθησης του μαθητή, η αντίληψη της κατάστασης εκ μέρους της οικογένειας ενώ ο εκπαιδευτικός, συνειδητοποίησε την εφαρμογή του αναστοχασμού στη διδακτική πράξη.