6977301725
6974479464
6972038117
«Ικανοποίηση από την εργασία μεταξύ των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
«Ικανοποίηση από την εργασία μεταξύ των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Περίληψη:

Στη παρούσα έρευνα διερευνήθηκε ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα υλοποιήθηκε το 2019. Η μέθοδος ήταν η ποσοτική και το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 189 εκπαιδευτικοί. Για την εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο που χρησιμοποίησε στην έρευνα του ο Σωκράτους (2010). Η κλίμακα περιλαμβάνει 9 παράγοντες: «Επιτεύγματα και συμπεριφορά των μαθητών», «Συμβουλευτική αγωγή», «Μισθός και το επίσημο ωράριο εργασίας», «Επαγγελματική ανάπτυξη-ανέλιξη», «Αναγνώριση», «Συνδικαλισμός», «Φόρτος εργασίας», «Σχέσεις με τους γονείς και την κοινότητα», «. Η ηγεσία και το σχολικό κλίμα». Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν έντονη θετική συσχέτιση ανάμεσα στον παράγοντα «Σχολικό κλίμα και ευκαιρίες ανέλιξης», επιπλέον, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται μεγάλη επαγγελματική ικανοποίηση από τον παράγοντα «Σχέσεις με τη διεύθυνση».