6977301725
6974479464
6972038117
Κριτήρια Επιλογής των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας από τους φοιτητές του ΠΠΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κριτήρια Επιλογής των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας από τους φοιτητές του ΠΠΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης, τη διερεύνηση της προτίμησης των μαθημάτων επιλογής των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, του Περιβάλλοντος και των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν 140 φοιτητές/τριες. Το ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε από τους φοιτητές/τριες, αποτελείται από 33 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλειστού και ανοιχτού τύπου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται πως στο γενικό σύνολο, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν περισσότερο τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος, σε σχέση με τα αυτά της Τεχνολογίας και των Μαθηματικών. Όσον αφορά, τη σύγκριση μεταξύ του Φύλου, και για τα τέσσερα έτη σπουδών, οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν αυτά τα μαθήματα επιλογής περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες. Σχετικά με την Ομάδα Προσανατολισμού, οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές παρουσιάζουν μεγαλύτερη προτίμηση συγκριτικά με τους φοιτητές/τριες από τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.