6977301725
6974479464
6972038117
Διερευνώντας τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών θετικών επιστημών στην μετα-covid περίοδο/εποχή. Συγκριτική μελέτη του παράγοντα ‘γένος’
Διερευνώντας τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών θετικών επιστημών στην μετα-covid περίοδο/εποχή. Συγκριτική μελέτη του παράγοντα ‘γένος’
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών επιστημών, μηχανικών και ειδικοτήτων ΤΠΕ) σε περιοχή της Θεσσαλίας. Επίσης, στόχευε στην ανίχνευση της επίδρασης του παράγοντα φύλου στις εκπαιδευτικές ανάγκες. 252 εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών (104 από αυτούς είναι άνδρες και 148 γυναίκες) συμμετείχαν στην έρευνα που διεξήχθη με τη μεικτή μέθοδο προσέγγισης χρησιμοποιώντας ως ερευνητικά εργαλεία ένα ερωτηματολόγιο και συζήτηση σε ομάδα εστίασης με οκτώ εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο και την ανάλυση των δεδομένων της συζήτησης στην ομάδα εστίασης αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπαιδευτούν κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχολογία των μαθητών, προβλήματα συμπεριφοράς, διαφοροποιημένη διδασκαλία, εφαρμογή ΤΠΕ στη διδασκαλία, ήπιες δεξιότητες, πολυτροπική εκπαίδευση ή δημιουργικότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ως προς την επίδραση του παράγοντα του φύλο ‘γυναίκα’ στις εκπαιδευτικές ανάγκες.