6977301725
6974479464
6972038117
Συνεργατική δημιουργική γραφή στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα: γράφοντας ποίηση στο γλωσσικό μάθημα
Συνεργατική δημιουργική γραφή στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα: γράφοντας ποίηση στο γλωσσικό μάθημα
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μια έρευνα δράσης σε τάξεις Λυκείου κατά τα σχολικά έτη 2020–2021, 2021–2022, με άξονα τη δημιουργική γραφή. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ελληνικής ως μητρικής (Γ1) και της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (Γ2). Με αφορμή έναν Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης, οι μαθητές έγραψαν δίγλωσσα συνεργατικά ποιήματα. Το πρώτο έτος, συνεργάστηκε περιορισμένος αριθμός μαθητών, ενώ έπειτα, μαθητές ολόκληρων τάξεων. Η δράση διήρκησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της δράσης και οι απαντήσεις των μαθητών σε ερωτηματολόγιο δείχνουν ότι στη μητρική και ξένη γλώσσα: α) η δημιουργική γραφή και β) διδακτικές πρακτικές, όπως η συνδιδασκαλία, η συνεργασία των μαθητών, η μετάφραση και ο καταιγισμός ιδεών είναι αποτελεσματικοί τρόποι διδασκαλίας και μάθησης.