6977301725
6974479464
6972038117
Εφαρμόζοντας περιβαλλοντικό CLIL για την ανάπτυξη των παραγωγικών δεξιοτήτων
Εφαρμόζοντας περιβαλλοντικό CLIL για την ανάπτυξη των παραγωγικών δεξιοτήτων
Περίληψη:

Η Ολοκληρωμένη Μάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) και η διεπιστημονικότητα εφαρμόζονται από κοινού στις τάξεις ξένων γλωσσών, επειδή η γλώσσα γίνεται το εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας, έκφρασης και δημιουργικότητας σε διαφορετικά πλαίσια, καλύπτοντας πολλά θέματα και ενδιαφέροντα των μαθητών. Χρησιμοποιώντας μια ξένη γλώσσα, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σε τρέχοντα ζητήματα, να ενεργήσουν ως παγκόσμιοι πολίτες και να συμμετέχουν σε πραγματικά ή προσομοιωμένα κοινωνικά, πολιτιστικά ή πολιτικά γεγονότα. Για τον σκοπό αυτό, η εργασία εστιάζει σε μαθήματα CLIL σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα το θέμα της ενέργειας, μέσα από τη συνεργασία καθηγητών γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο 2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2021-2022 από τους καθηγητές Αγγλικής γλώσσας, Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Χημείας και Μαθηματικών. Με την έκθεση σε σχετικό αυθεντικό υλικό και χρησιμοποιώντας ψηφιακό περιεχόμενο και εργαλεία και εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης, οι μαθητές προσομοιώνουν γεγονότα της πραγματικής ζωής, παρουσιάζοντας, αναλύοντας, συζητώντας και γράφοντας για το θέμα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουν πολλές γλωσσικές και ήπιες δεξιότητες και δρουν ως ενεργοί πολίτες.