6977301725
6974479464
6972038117
Η τέχνη ως εργαλείο ενίσχυσης των Δεξιοτήτων Ζωής και της πρόληψης των εξαρτητικών συμπεριφορών. Εισάγοντας ένα καινοτόμο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Η τέχνη ως εργαλείο ενίσχυσης των Δεξιοτήτων Ζωής και της πρόληψης των εξαρτητικών συμπεριφορών. Εισάγοντας ένα καινοτόμο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Περίληψη:

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας πόρος από τον οποίο είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ψυχοκοινωνικές, συναισθηματικές, γνωστικές, συμπεριφορικές δεξιότητες και δεξιότητες ανθεκτικότητας, με τις οποίες τα άτομα μπορούν να διαπραγματευτούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να είναι παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Η εκπαίδευση σε συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες βοηθά τους μαθητές να μεταβούν από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή με ισορροπημένο τρόπο. Τα προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ζωής στο πλαίσιο του σχολείου μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές που ζουν σε μειονεκτικά περιβάλλοντα και έχουν μειωμένες ευκαιρίες να αναπτύξουν τέτοιες δεξιότητες. Η κοινωνική ανταγωνιστικότητα και η επίλυση προβλημάτων είναι βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ψυχικά ανθεκτικό παιδί καθώς και την ικανότητά του να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την αποτελεσματικότητα ενός καινοτόμου προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών στην εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής, με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης εθιστικών συμπεριφορών. Η καινοτομία του προγράμματος είναι η χρήση της τέχνης ως εργαλείο για την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι θετικά, καθώς φαίνεται ότι οι μαθητές που συμμετείχαν κατάφεραν να ενισχύσουν το βαθμό των κοινωνικών τους δεξιοτήτων μετά την εφαρμογή του προγράμματος.