6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR