6977301725
6974479464
6972038117
κατανόηση της ακρόασης