6977301725
6974479464
6972038117
ΧΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ - ΤΜΉΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR