6977301725
6974479464
6972038117
ΧΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, xara20@hotmail.gr - ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ