6977301725
6974479464
6972038117
ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΔΟΥΛΑΜΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR